Home » News » Croatian Army: 18th generation of cadets take oath » Svečana prisega 18. naraštaja kadeta Hrvatske vojske

Svečana prisega 18. naraštaja kadeta Hrvatske vojske

Croatian Army

Sign up to receive the Croatia Week Newsletter

Related Posts